Ogólne warunki sprzeda篡.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA玆


I Ustalenia ogólne


1. Niniejsze "Ogólne Warunki Sprzeda篡" w skrócie "OWS" stanowi integraln cz窷 wszystkich ofert handlowych i us逝gowych sk豉danych przez nasz firm.
2. Porozumienia, wprowadzaj帷e zmiany do niniejszych warunków, staj si wi捫帷e dopiero po pisemnym potwierdzeniu ich przez Dostawc.
3. Pod poj璚iem „Towary” nale篡 rozumie produkty znajduj帷e si w ofercie handlowej Dostawcy (dalej: towary), b璠帷e przedmiotem zamówie z這穎nych przez Zamawiaj帷ego i przyj皻ych przez Dostawc do realizacji. Jako „towary” nale篡 tak瞠 rozumie us逝gi wykonywane przez Dostawc, do których niniejsze Ogólne Warunki Sprzeda篡 stosuje si odpowiednio.

II Oferta

1. Zamawiaj帷y sk豉da zamówienie w sposób wskazany w pkt 2. na podstawie oferty Dostawcy przes豉nej w formie pisemnej, faksem lub drog elektroniczn.
2. Dostawca podejmuje si realizacji zamówienia przes豉nego do jego siedziby w formie pisemnej poczt, faksem lub drog elektroniczn. Zawarcie umowy sprzeda篡 mi璠zy Stronami nast瘼uje na warunkach okre郵onych w ofercie Dostawcy oraz wynikaj帷ych z postanowie OWS. Pó幡iejsze zmiany i uzupe軟ienia umowy sprzeda篡 wymagaj dla swojej wa積o軼i formy pisemnej. Wszelkie dokumenty ofertowe i projektowe stanowi intelektualn w豉sno嗆 Dostawcy i bez jego pisemnej zgody nie mog by powielane ani udost瘼niane osobom trzecim.
3. Realizacja umowy sprzeda篡 ze strony Dostawcy polega na przeniesieniu na Zamawiaj帷ego w豉sno軼i towaru i jego wydaniu, a ze strony Zamawiaj帷ego na odbiorze towaru i dokonaniu p豉tno軼i za towar, zgodnie z warunkami ustalonymi pomi璠zy Stronami w umowie sprzeda篡.
4. Termin dostawy okre郵ony jest przez Dostawc w ofercie. Termin dostawy mo瞠 ulec przed逝瞠niu w przypadku si造 wy窺zej o czas jej trwania lub z innych przyczyn niezale積ych od Dostawcy – o nowym terminie dostawy towaru Dostawca powiadomi Zamawiaj帷ego.

III Cena i warunki p豉tno軼i

1. Wszystkie ceny nale篡 rozumie jako ceny netto, do których dolicza si podatek od towarów i us逝g (VAT) w aktualnie ustawowo ustalonej wysoko軼i.
2. Koszty transportu i opakowania pokrywa w ca這軼i Zamawiaj帷y. 3. Obowi您uj warunki p豉tno軼i uzgodnione w ofercie. Wp豉ta zaliczki, je瞠li jest przewidziana, warunkuje rozpocz璚ie realizacji zamówienia przez Dostawc
4. Dopuszczalne s dostawy i fakturowanie cz窷ciowe.
5. W razie niedotrzymania terminów p豉tno軼i przez Zamawiaj帷ego, naliczane b璠 odsetki umowne w wysoko軼i 0,1% za ka盥y dzie zw這ki. Jednak瞠 Maksymalna wysoko嗆 odsetek wynikaj帷ych z czynno軼i prawnej nie mo瞠 w stosunku rocznym przekracza czterokrotno軼i wysoko軼i stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.
6. Zamawiaj帷y nie ma prawa do wstrzymania p豉tno軼i lub dokonywania potr帷e bez pisemnej zgody Dostawcy.
7. W przypadku zaleg這軼i p豉tniczych poza uzgodniony termin p豉tno軼i Dostawca wstrzyma wysy趾i towaru do czasu uregulowania zaleg這軼i przez Zamawiaj帷ego.
8. Dostawca jest uprawniony do potr帷enia swoich wierzytelno軼i pieni篹nych przys逝guj帷ych mu wobec Zamawiaj帷ego oraz do dokonywania cesji wierzytelno軼i posiadanych w stosunku do Zamawiaj帷ego na dowolnie wybrany podmiot.
9. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku nieprzewidzianych zmian w przepisach celnych lub podatkowych, maj帷ych wp造w na koszty importu towarów zamówionych.
10. Dostawca zastrzega sobie zmian ceny wyra穎nej w PLN w przypadku, gdy 鈔edni kurs waluty zmieni si o 2 lub wi璚ej procent od momentu wystawienia oferty.

IV Termin dostawy

1. Termin dostawy liczy si od dnia, w którym Zamawiaj帷y i Dostawca pisemnie uzgodnili tre嗆 zamówienia. 2. Termin dostawy uznaje si za dotrzymany, je瞠li przesy趾a z towarem opu軼i豉 magazyn Dostawcy w uzgodnionym terminie dostawy. Gdy wysy趾a lub odbiór uleg造 opó幡ieniu z przyczyn le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego, wówczas przes豉nie zawiadomienia o gotowo軼i towaru do wysy趾i lub odbioru, dokonane w uzgodnionym terminie dostawy, uwa瘸ne jest jako dotrzymanie obowi您uj帷ego terminu dostawy.
3. Je瞠li zw這ka w odbiorze lub wysy販e towaru spowodowana przez Zamawiaj帷ego wynosi d逝瞠j ni 30 dni, Dostawca mo瞠 dowolnie dysponowa towarem, a Zamawiaj帷y nie ma prawa podnosi roszcze z tytu逝 nieterminowej dostawy lub braku jej realizacji. Dostawca ma te prawo domaga si od Zamawiaj帷ego zwrotu kosztów sk豉dowania towarów lub ich zwrotu do producenta.
4. Je瞠li wyst瘼owa b璠 uprzednio nieprzewidywalne przeszkody, utrudniaj帷e wywi您anie si Dostawcy z jego obowi您ków lub wywi您anie si jego dostawców z ich obowi您ków i gdy nie mo積a
by這 zapobiec przeszkodom wynik造m z powodu dzia豉nia si造 wy窺zej, lub wskutek wyst徙ienia le膨cych poza kontrol Dostawcy przeszkód jakiegokolwiek rodzaju, w szczególno軼i zakóce w miejscu pracy producenta lub dystrybutora, opó幡ie w dostawie istotnych surowców lub elementów konstrukcyjnych lub podobnych, o ile opó幡ienia te spowodowa造 przekroczenie terminu dostawy, wówczas uzgodnione terminy dostawy ulegaj odpowiedniemu przesuni璚iu. Je瞠li wskutek zaistnia造ch przeszkód Dostawca utraci mo磧iwo嗆 realizacji dostawy, to w takich okoliczno軼iach Dostawca mo瞠 od umowy odst徙i w ca這軼i lub w cz窷ci po uprzednim powiadomieniu Zamawiaj帷ego. Takie samo prawo przys逝guje Zamawiaj帷emu, gdy nie odpowiada mu odbiór w opó幡ionym terminie. Przeszkody te w czasie wyst瘼owania uchylaj równie skutki zw這ki, za któr odpowiada Dostawca. Wy陰czone s dalej id帷e roszczenia odszkodowawcze Zamawiaj帷ego.
5. Dostawca mo瞠 dokonywa dostaw cz窷ciowych.

V Realizacja dostawy i przej軼ie ryzyka

1. Ryzyko dostawy towaru, w tym utraty lub zniszczenia, przechodzi na Zamawiaj帷ego w chwili odbioru towaru przez Zamawiaj帷ego a tak瞠 przekazania go spedytorowi lub przewo幡ikowi. W przypadku braku szczegó這wych uzgodnie dostawa odbywa si na koszt i ryzyko Zamawiaj帷ego.
2. Je瞠li odbiór towaru opó幡ia si na skutek przyczyn, za które odpowiada Zamawiaj帷y, ryzyko powy窺ze przechodzi na Zamawiaj帷ego z dniem postawienia towaru przez Dostawc do odbioru w siedzibie Dostawcy lub powierzenia towaru przewo幡ikowi lub spedytorowi.

VI Zastrze瞠nie w豉sno軼i

1.Dostarczony towar pozostaje w豉sno軼i Dostawcy (jako towar zastrze穎ny) do czasu zap豉ty przez Zamawiaj帷ego wszystkich nale積o軼i.
2. W przypadku 膨dania zwrotu towaru, Zamawiaj帷y zobowi您any jest do jego zwrotu na w豉sny koszt i ryzyko (zwrot obejmuje opakowanie, za豉dunek, transport, roz豉dunek, ubezpieczenie na czas transportu oraz inne wynik貫 koszty) do miejsca wskazanego przez Dostawc, w terminie 14 dni od chwili skierowania 膨dania.
3. W przypadku opó幡ienia w zap豉cie przez Zamawiaj帷ego lub innych jego dzia豉 na szkod Dostawcy, Dostawca b璠zie uprawniony do wstrzymania realizacji innych Umów zawartych z zamawiaj帷ym, a Zamawiaj帷y nie b璠zie uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkod wynik陰 ze wstrzymania ich realizacji. zawartych z zamawiaj帷ym, a Zamawiaj帷y nie b璠zie uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkod wynik陰 ze wstrzymania ich realizacji.

VII Gwarancja

1. Termin gwarancji wynosi 6 miesi璚y od daty wystawienia faktury za zamówiony towar lub daty wykonania us逝gi.
2. Gwarancja dotyczy wad powsta造ch w szczególno軼i wskutek wadliwej konstrukcji, zastosowania niew豉軼iwych materiaów lub niew豉軼iwego wykonania.
3. O stwierdzeniu wad towaru nale篡 Dostawc niezw這cznie powiadomi, nie pó幡iej jednak ni w ci庵u 3 dni od stwierdzenia wady. Zareklamowany towar nale篡 przes豉 do Dostawcy w celu sprawdzenia i dokonania naprawy lub dostarczenia nowego.
4. Je瞠li w okresie gwarancji ujawni si wady, Dostawca zobowi您any jest przyst徙i do ich usuni璚ia w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu. Termin powy窺zy mo瞠 ulec wyd逝瞠niu, je瞠li usuni璚ie wady lub dostarczenie cz窷ci jest uzale積ione od osób trzecich, za które Dostawca nie odpowiada i nie ma na nie wp造wu lub gdy z uwagi na rodzaj i zakres wady konieczny jest d逝窺zy termin, b康 sytuacja w zak豉dzie pracy producenta lub dystrybutora cz窷ci zamiennych wymaga odpowiedniego wyd逝瞠nia terminu. W takim wypadku Dostawca zawiadomi Zleceniodawc o nowym terminie przyst徙ienia do usuni璚ia wad. Dostawca nie jest zobowi您any do zwrotu kosztów usuni璚ia wad, przeprowadzonego we w豉snym zakresie przez Zamawiaj帷ego lub osob trzeci.
5. Odpowiedzialno嗆 Dostawcy z tytu逝 gwarancji dotyczy obowi您ku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym wzgl璠zie nale篡 do Dostawcy. W przypadku wymiany, okres gwarancji, co do wymienionej cz窷ci na woln od wad, biegnie na nowo i wynosi 6 miesi璚y. Koszty demonta簑, ubezpieczenia oraz ponownego monta簑 ponosi zamawiaj帷y.
6. W豉sno嗆 wadliwych wymienionych cz窷ci przys逝guje Dostawcy.
7. Odpowiedzialno嗆 Dostawcy z tytu逝 gwarancji jest wy陰czona, je瞠li naprawa, wymiana lub monta towaru zosta豉 dokonana przez osoby nie maj帷e odpowiednich kwalifikacji i wiedzy technicznej a w szczególno軼i je瞠li osoby te nie maj odpowiedniego wieloletniego do鈍iadczenia i fachowego wykszta販enia w dziedzinie hydrauliki si這wej oraz naprawy, diagnostyki, budowy i konstrukcji maszyn i urz康ze o nap璠zie hydraulicznym.
8. Podstaw wszelkich 鈍iadcze reklamacyjnych w przypadku skrzy biegów, mostów nap璠owych, pomp, silników i przek豉dni hydraulicznych oraz innych podzespoów hydrauliki
si這wej jest dostarczenie Dostawcy towaru w stanie nienaruszonym (zamkni皻ym). Po ich otwarciu w zak豉dzie producenta dokonywana jest szczegó這wa analiza techniczna, obejmuj帷a mi璠zy innymi analiz uszkodze, stopie zabrudzenia, analiz oleju itp. Otwarcie jednostki lub jej rozebranie na cz窷ci równie gdy brak jest jakichkolwiek zabezpiecze w postaci np. plomb skutkuje utrat gwarancji. W przypadku istniej帷ych zabezpiecze w postaci plomb ich zerwanie b康 uszkodzenie powoduje automatyczne odrzucenie wszelkich roszcze gwarancyjnych przez producenta i Dostawc.
9. Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonanych z w豉snej inicjatywy Zamawiaj帷ego lub osób trzecich.
10. Gwarancja nie obejmuje wad powsta造ch wskutek: - niew豉軼iwego zastosowania, eksploatacji, obs逝gi, sk豉dowania, - nieprawid這wego monta簑 przez Zamawiaj帷ego lub osoby trzecie, - dzia豉nia czynników zewn皻rznych, na które Dostawca nie ma wp造wu, - przekroczenia parametrów technicznych zalecanych przez Dostawc lub producenta, - stosowania niew豉軼iwych mediów, - uruchomienia urz康zenia przed zako鎍zeniem naprawy, - dalszej eksploatacji pomimo wyst徙ienia szkody, - dokonania zmian i napraw przy pomocy nieautoryzowanego personelu, - u篡cia nieodpowiednich cz窷ci lub zastosowania cz窷ci dodatkowych, nie nadaj帷ych si do tego celu lub niezatwierdzonych przez Dostawc, a tak瞠 w odniesieniu do skutków przeróbek.
11. Dostawca nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i w przypadku gdy przedmiot dostawy by przechowywany w sposób nieprawid這wy lub u篡wany w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i w豉軼iwo軼iami technicznymi lub w sposób odbiegaj帷y od jego zwyk貫go korzystania.
12. Odpowiedzialno嗆 z tytu逝 r瘯ojmi jest wy陰czona. Nie dotyczy to umów zawieranych w ramach sprzeda篡 konsumenckiej.
13. Dostawca mo瞠 podj望 si tak瞠 鈍iadczenia serwisowych us逝g pogwarancyjnych na oddzielnie uzgodnionych zasadach.
14. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Dostawcy w ramach zg這szonej reklamacji do wymiany lub naprawy wyrobu (np. towaru wolnego od wad lub uszkodzonego wskutek niew豉軼iwego monta簑 lub u篡tkowania) Dostawca obci捫a Zamawiaj帷ego poniesionymi kosztami.
15. Dostawca nie ponosi odpowiedzialno軼i, je瞠li w豉軼iwo嗆 towarów dostarczonych w ramach Umowy nie odpowiada za這穎nym przez Zamawiaj帷ego oczekiwaniom, cho towar spe軟ia wymagania okre郵one w umowie.
16. Dostawca nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za posiadanie przez towary okre郵onych cech ani za przydatno嗆 towaru do realizacji zamierzonych przez Zamawiaj帷ego celów, chyba 瞠 udzieli on Zamawiaj帷emu pisemnego zapewnienia w tym zakresie.
17. Podstaw wszelkich roszcze reklamacyjnych w przypadku zakupu nowych lub regenerowanych pomp, silników i przek豉dni hydraulicznych jest ich monta, diagnostyka i uruchomienie przez nasz wyspecjalizowany w tej dziedzinie serwis. Koszty monta簑 w ca這軼i ponosi Zamawiaj帷y. W przeciwnym razie odpowiedzialno嗆 Dostawcy z tytu逝 gwarancji jest ca趾owicie wy陰czona.

VIII Zwrot lub wymiana towaru.

1. W indywidualnych przypadkach po uprzednim wyra瞠niu zgody przez producenta b康 dystrybutora Zamawiaj帷y ma prawo w ci庵u 7 dni od daty wystawienia faktury do zwrotu lub wymiany towaru zgodnego z umow i wolnego od wad b康 uszkodze z wy陰czeniem podzespoów elektronicznych i elektrycznych, uszczelnie i w篹y hydraulicznych. W przypadku braku takiej zgody towar nie podlega zwrotowi ani wymianie. Towary wyprodukowane na specjalne indywidualne zamówienie nie podlegaj zwrotowi ani wymianie.
2. Zwrot lub wymiana zwi您ana jest w ka盥ym przypadku z kosztami ponownego magazynowania towaru w zak豉dzie producenta lub dystrybutora. Koszty te w przypadku producentów maszyn oraz producentów i dystrybutorów podzespoów hydrauliki si這wej to od 15 % do 30 % warto軼i netto zwracanego lub wymienianego towaru. Ponadto towar ten musi by dostarczony Dostawcy w oryginalnym nie uszkodzonym opakowaniu na koszt Zamawiaj帷ego. 
3. Zamawiaj帷y ka盥orazowo przed wys豉niem Dostawcy towaru do wymiany lub zwrotu musi si z nim bezwzgl璠nie uprzednio skontaktowa celem ustalenia, czy przeznaczony do zwrotu towar nie zosta przypadkiem wyprodukowany na specjalne indywidualne zamówienie i czy uzyska on zgod producenta lub dystrybutora na ponowne jego zamagazynowanie oraz ile wynios ca趾owite koszty ewentualnego zwrotu lub wymiany.

IX Odpowiedzialno嗆.

1. Dostawca odpowiada wobec Zamawiaj帷ego jedynie za rzeczywiste straty, wynik貫 z ra膨cego
niedbalstwa Dostawcy, lub które Dostawca wyrz康zi Zamawiaj帷emu umy郵nie, z zastrze瞠niem innych postanowie niniejszych OWS lub bezwzgl璠nie obowi您uj帷ych przepisów prawa.
2. Dostawca nie ponosi wzgl璠em Zamawiaj帷ego odpowiedzialno軼i za straty produkcyjne, utrat zysku, strat w korzystaniu, utrat kontraktów lub jak彗olwiek strat wtórn lub niebezpo鈔edni jakiegokolwiek rodzaju. ㄠczna odpowiedzialno嗆 dostawcy ograniczona jest do warto軼i umowy lub zamówienia.
3. W przypadku wyst徙ienia przeciwko Zamawiaj帷emu osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mog帷ymi pozostawa w zwi您ku ze sprzedanym towarem, Zamawiaj帷y powinien o tym poinformowa Dostawc, dor璚zaj帷 pisemn informacj w tym przedmiocie w terminie 14 dni.
4. Poza roszczeniami okre郵onymi w niniejszych OWS, Zamawiaj帷emu nie przys逝guj wzgl璠em Dostawcy jakiekolwiek dalej id帷e roszczenia.
5. W przypadku je瞠li uchybienie terminowi dostawy towarów lub niewykonanie lub nienale篡te wykonanie innego zobowi您ania wynikaj帷ego z Umowy, b璠zie nast瘼stwem okoliczno軼i, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialno軼i w 鈍ietle postanowie niniejszych OWS, w tym, je瞠li uchybienie nast徙i z przyczyn le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego, Dostawca nie jest wówczas zobowi您any do wykonania Umowy w terminach lub warunkach w niej okre郵onych.
6. Niedotrzymanie przez Dostawc dodatkowego terminu dostawy towarów lub innego zobowi您ania wynikaj帷ego z umowy, z przyczyn za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialno軼i w 鈍ietle niniejszych OWS, nie zwalnia zamawiaj帷ego z obowi您ku wykonania umowy, w tym z obowi您ku odbioru towarów, zap豉ty ceny lub innych 鈍iadcze.

X W豉軼iwo嗆 miejscowa s康u i stosowane prawo

1. Dla rozstrzygania wszelkich sporów w豉軼iwym jest s康 w豉軼iwo軼i ogólnej Dostawcy.
2. W odniesieniu do wszystkich sporów pomi璠zy Dostawc a Zamawiaj帷ym obowi您uje wy陰cznie prawo polskie.

XI Postanowienia ko鎍owe

1. Uzupe軟ienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyra瞠niem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie zawartych w nim danych do celów zwi您anych z realizacj oraz rozliczeniem zamówienia.
2. Poprzez z這瞠nie zamówienia kupuj帷y o鈍iadcza, i zapozna si i akceptuje Ogólne Warunki Sprzeda篡 i Us逝g Dostawcy
3. Dane osobowe strony, która z這篡豉 zamówienie b璠 przetwarzane wy陰cznie w celu realizacji z這穎nego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku. Dane te s poufne i nie b璠 ujawniane osobom trzecim.
4. Zamawiaj帷y, który z這篡 zamówienie i dokona zakupów towarów u Dostawcy ma prawo do wgl康u do w豉snych danych osobowych oraz ich poprawek, a tak瞠 usuni璚ia z bazy danych.
5. Sprzedaj帷y zobowi您uje si do ochrony danych osobowych zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926).